Pravidlá obchodu

  


 

Pravidlá Internetového Zoologického Obchodu ZOOFAST

(nazývané ďalej Pravidlami)

 

I.Obchod
1. Internetový Zoologický Obchod
ZOOFAST (nazývaný ďalej: Obchodom), konajúci na adrese www.zoofast.sk, je vedený prostredníctvom Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków, KRS 0000691214, NIP: 6772424074, REGON: 368050932
2. Pre účely vyúčtovania s individuálnymi Klientmi a korporačnými Klientmi Obchod používa bankový účet s nasledujúcim číslom SK 41 1100 0000 0029 1886 6245 (nazývaný ďalej: Bankovým účtom Obchodu).
3. Korešpondenčnou adresou ako aj adresou pre
vrátenie tovaru je adresa obchodu a pokladne Obchodu, t. j. Kokotów 703 - neďaleko Krakova, 32-002 Węgrzce Wielkie.
4.
S Obchodom je možné skontaktovať sa nasledujúcim spôsobom:
- písomne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu
- vyplnením príslušného kontaktného formulára na internetovej stránke Obchodu.
- prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním správy na emailovú adresu Obchodu: office@zoofast.sk

II. Klienti
1. Klientom Obchodu môže byť Individuálny Klient alebo Korporačný Klient (nazývaní ďalej: Klientom).
2. Individuálnym Klientom Obchodu môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá má úplnú spôsobilosť na právne úkony, ktorá vykonáva nákup pre účely nesúvisiace s profesijnou alebo živnostenskou činnosťou, ktorá je spotrebiteľom podľa zákona zo dňa 2. marca 2000 o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom v znen
í neskorších predpisov (nazývaný ďalej: Individuálnym Klientom).
3. Korporačnými Klientmi sú iní klienti okrem
klientov uvedených v bode II.2. Poriadku, najmä fyzické osoby vykonávajúce živnostenskú činnosť, právnické osoby a organizačné zložky bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktoré vykonávajú nákup za účelom spojeným s profesijnou alebo živnostenskou činnosťou (nazývaný ďalej: Korporátnym Klientom). V prípade pochybností sa uznáva, že osoba vykonávajúca nákup v mene Korporačného klienta má príslušné splnomocnenie na vykonávanie týchto úkonov.
4. Používanie Obchodu si vyžaduje, aby Klient disponoval počítačom s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:
a) prístupom k internetovému pripojeniu
b) internetový prehliadač Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera alebo Internet Explorer
c) nainštalovaná aplikácia Macromedia FlashPlayer
d) zapnutá obsluha jazyka JavaScript, rámčekov a štýlov CSS
e) vypnutá blokáda znázorňujúcich sa okienok (pop-up windows)
f) aktívna emailová adresa
g) aktívne telefónne číslo.
5. Pre Klientov platí
výlučný zákaz poskytovania obsahov s protiprávnym charakterom. Obchod si vyhradzuje právo bezodkladne odstrániť z internetovej stránky Obchodu obsahy s protiprávnym charakterom.

III. Klientský účet
1. Klient si môže založiť Klientský účet prostredníctvom vykonania registrácie na internetovej stránke Obchodu. Pre tento účel je Klient povinný príslušným spôsobom vyplniť registračný formulár, najmä:
a) uviesť vyžadované osobné údaje (vrátane adresných údajov), emailovej adresy (predstavujúcej Klientov login) a uviesť heslo.
b) podať prehlásenie prostredníctvom označenia príslušnej rubriky o oboznámení sa s obsahom Pravidiel.
c) súhlasiť prostredníctvom označenia príslušnej rubriky s uchovávaním osobných údajov Klienta v databáze Center Zoo sp. z o. o. a ich spracovaním a sprístupňovaním iným subjektom, akými sú kuriérske firmy a operátori platieb na účely realizácie zmlúv a využívania internetovej stránky Obchodu.
d) súhlasiť prostredníctvom označenia príslušnej rubriky s bezplatným využívaním, publikáciou, kopírovaním, modifikáciou a distribúciou prostredníctvom Center Zoo sp. z o. o.. informácií zverejnených Klientom v servise, najmä názorov, hodnotení a vyjadrení.
2. Počas vykonávania registrácie, Klient môže súhlasiť prostredníctvom označenia príslušnej rubriky s prechovávaním a spracovávaním
firmou Center Zoo sp. z o. o. osobných údajov klienta zavedených Klientom po odstránení všetkých identifikačných označení Klienta alebo ukončení telekomunikačnej siete alebo teleinformatického systému, ktorý používa Klient, vrátane sprístupnenia týchto údajov tretím subjektom výlučne na reklamné účely, výskumy trhu, správania a preferencií Klienta, s určením výsledkov týchto výskumov pre potreby zlepšenia kvality služieb poskytovaných Obchodom.
3. Klient taktiež môže počas vykonávania registrácie súhlasiť prostredníctvom označenia príslušnej rubriky s dostávaním obchodných informácií podľa zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou
v znení neskorších predpisov.
4. Podanie prehlásení uvedených v bodoch 1
b, c, d je povinné na účely registrácie, založenia Klientovho účtu a vykonávania neskorších transakcií z Obchodu zaregistrovaným Klientom.
5. Podanie prostredníctvom Klienta prehlásení uvedených v bodoch 2 a 3 nie je povinné pre vykonanie registrácie.
6. Využívanie služieb Obchodu nie je podmienené vykonaním registrácie Klientom.
7. Založenie účtu Klientom:
a) umožňuje skontrolovanie na internetovej stránke Obchodu statusu realizácie objednávky
b) umožňuje Klientovi publikovanie na internetovej stránke Obchodu názorov, hodnotení a vyjadrení, taktiež s použitím pseudonymu zvoleného Klientom
c) je podmienkou pre účasť Klienta vo vernostnom programe organizovanom prostredníctvom Obchodu, ktorého pravidlá určuje osobitný poriadok.
8. Klient môže kedykoľvek zmeniť údaje zavedené v Klientskom účte a odstrániť Klientský účet bez uvedenia dôvodu.
9. Obchod si vyhradzuje právo odstrániť Klientský účet spojen
ý s odstránením všetkých údajov zhromaždených na tomto účte bez uvedenia dôvodu, najmä v prípade správania sa Klienta nezhodného s týmto Poriadkom, vrátane dodávania Klientom obsahov s protiprávnym charakterom.

IV. Tovary
1. Obchod ponúka tovary a služby (nazývané ďalej:
Tovarmi).
2. Všetky predstavené Tovary sú výrobne nové.
3. Obchod v rámci vedenej podnikateľskej činnosti neposkytuje špedičné služby, dodávky, zásielky alebo prepravu Tovarov zakúpených Klientmi v Obchode, ani v mene Klientov neuzatvára špedičné zmluvy, dodávky, zásielky, prepravu alebo iné podobné zmluvy s akýmikoľvek tretími subjektmi.
4. Určenie Tovarov je uvedené výlučne v návodoch na obsluhu dodaných výrobcami na etiketách Tovarov.
5. Oznamy, reklamy, cenníky a iné informácie nachádzajúce sa na internetovej stránke Obchodu predstavujú pozvánku na uzavretie zmluvy podľa znenia občianskeho zákonníka.
6. Obchod si vyhradzuje právo vykonávať, uskutočňovať zmeny a odvolávať výpredaje a propagačné akcie, upravené v osobitných poriadkoch sprístupnených na internetovej stránke Obchodu. Propagácie nepodliehajú spájaniu, pokiaľ príslušný poriadok propagačnej akcie neustanovuje inak. Propagačné výrobky, bezplatné suveníry alebo výrobky, ktoré nepatria do stálej ponuky Obchodu sú dostupné v obmedzenom množstve. Realizácia objednávky na tieto produkty záleží od poradia prijatia objednávok od Klientov. Obchod si tiež vyhradzuje právo vymeniť nedostupný propagačný výrobok za iný, dostupný v chvíli prijatia objednávky od Klienta.
7.Obchod si vyhradzuje právo odstrániť zo sortimentu Obchodu najmä tie tovary, ktoré nie sú dostupné u výrobcov, distribútorov alebo dovozcov Obchodu.

V. Ceny
1. Ceny všetkých Tovarov zo sortimentu Obchodu sú uvedené
vo valute kraja (brutto).
2. Klient môže podľa svojho uznania vykonať úhradu ceny uvedenej v poľských zlotých (PLN), taktiež v
eurách (EUR). Klient sa môže dozvedieť o čiastke pohľadávky v Eur (EUR) prostredníctvom voľby v rubrike na internetovej stránke Obchodu príslušnej meny. Táto možnosť môže byť Klientom kedykoľvek vypnutá.
3. Ceny Tovarov obsahujú všetky dane a clá a sú vyjadrené v čiastke brutto. Ceny tovarov neobsahujú poplatky za dodanie Tovarov Klientovi.

4. Obchod si vyhradzuje právo zmeniť ceny Tovarov. Toto oprávnenie nemá vplyv na ceny Tovarov objednaných pred dátumom začatia platnosti zmenenej ceny.

VI. Uzavretie zmluvy a realizácia
1. Nákup Tovaru
je možný 24 hodín denne.

1. I) Nákup Tovaru prostredníctvom internetovej stránky Obchodu si vyžaduje od Klienta uskutočnenie nasledujúcich úkonov, ktoré sa môžu viackrát opakovať:
a) voľbu spôsobu platby
b) výber miesta prebratia zásielky
c) pridanie Tovaru do košíka
d) výber spôsobu dopravy
e) potvrdenie zámeru nákupu zvolených Tovarov prostredníctvom:
„Objednávka Vás zaväzuje k platbe”

II) Klient môže podať objednávku taktiež telefonicky alebo mailom

2. K uzavretiu zmluvy s Individuálnym Klientom dochádza vo chvíli vytvorenia objednávky.
3. Realizácia objednávky Klieta s vybraným spôsobom platby na dobierku je uskutočnená hneď,
pokiaľ spôsob platby zvolený Klientom je platba elektronickým bankovým prevodom, platba tradičným bankovým prevodom alebo platba platobnou kartou, realizácia objednávky nastáva po zaúčtovaní platby na bankovom účte Obchodu.
4. K uzavretiu zmluvy s Korporántnym Klientom dochádza vo chvíli prijatia objednávky Obchodom, o čom je Klient informovaný do 48 hodín od vytvorenia objednávky.
5.
Realizácia objednávky Klieta s vybraným spôsobom platby na dobierku je uskutočnená hneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ spôsob platby zvolený Klientom je platba elektronickým bankovým prevodom, platba tradičným bankovým prevodom alebo platba platobnou kartou, realizácia objednávky nastáva po uzavretí zmluvy a zaúčtovaní platby na bankovom účte Obchodu.
6. Realizácia objednávky Klienta môže byť ovplyvnená výškou prijatej platby v celku alebo v časti hodnoty objednávky alebo získaním úverového limitu minimálne v hodnote objednávky alebo so súhlasom Obchodu s odoslaním objednávky na dobierku (platba v hotovosti pri prebratí objednávky).
7. K odoslaniu predmetu zmluvy dochádza v termíne uvedenom na karte produktu, pri objednávkach s viacerými produktami v najdlhších termínoch uvedených na kartách produktov.
8. Nakúpený predmet zmluvy je spolu s vybraným dokladom o predaji vybraným Klietom odoslaný na Klientom určené miesto doručenia tovaru, spolu s dokladom o nákupe, informáciou o práve odstúpenia od zmluvy, vzorom formulára odstúpenia od zmluvy alebo so súhlasom Klienta na inom trvalom nosiči.


VII. Spôsoby a náklady na platby
1. V závislosti od voľby Klienta jedného zo spôsobov prevzatia alebo dodávky, uvedených v bode
VIII Pravidiel, Obchod akceptuje nasledujúce spôsoby platieb za Tovary objednané Klientom:
I. V prípade voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky – osobný odber v sklade Obchodu:
a) platba v hotovosti v pokladni
b) platba elektronickým bankovým prevodom na bankový účet Obchodu
c) platba tradičným bankovým prevodom na účet Obchodu
d) platba platobnou kartou - platba vopred (V Obchode nie je možné platiť kartou)
e) platba cez Paypal
II. V prípade voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky – objednávka dodávky prostredníctvom firmy Sendfast:
a) platba elektronickým bankovým prevodom na Bankový účet Obchodu
b) platba tradičným bankovým prevodom na Bankový účet Obchodu
c) platba platobnou kartou
d) platba na dobierku.
e) platba cez Paypal
III. V prípade voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky – objednávka dodávky inému prepravcovi:
a) platba elektronickým bankovým prevodom na Bankový účet Obchodu
b) platba tradičným bankovým prevodom na Bankový účet Obchodu
c) platba platobnou kartou.
2. V prípade každej formy platby je Klient povinný jednorazovo zaplatiť celok pohľadávky za objednané Tovary. Obchod nevedie predaj na splátky.
3. Vykonanie elektronického bankového prevodu alebo tradičného bankového prevodu môže byť spojené s doplnkovými poplatkami, uvedenými v príslušných cenníkoch inštitúcií vykonávajúcich tieto transakcie.
4. Obchod akceptuje nasledujúce platobné karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic. Platba platobnou kartou je možná len v prípade, ak karta vlastnená Klientom poskytuje Klientovi takú možnosť. Klient môže byť okrem toho povinný uviesť osobné údaje (vrátane adresných údajov, dátumu platnosti, čísla CVV/CVC platobnej karty) a vykonať iné úkony nevyhnutné pre vykonanie prevodu, ako aj podať prehlásenie so súhlasom na spracovávanie osobných údajov, zhodne s príslušnými pravidlami určenými inštitúciami konávajúcimi tieto transakcie.

5. Vykonanie platby Paypal-om môže byť spojené s doplnkovými poplatkami, uvedenými v príslušných cenníkoch inštitúcií vykonávajúcich tieto transakcie.
6. Pri platbe bankovým prevodom, za dátum splatnosti sa považuje deň zaúčtovania žiadanej čiastky na
Bankovom účte Obchodu. V prípade platby PayPal-om aj platobnou kartou, za dátum splatnosti sa považuje deň získania správnej autorizácie transakcie. Pokiaľ v lehote 7 (slovom: siedmich) dní od chvíle zaslania prostredníctvom Obchodu emailovej správy „Pripravené na odoslanie / Pripravené na prevzatie” na Bankovom účte Obchodu nebudú zaúčtované prostriedky za podanú objednávku, Obchod zašle na emailovú adresu uvedenú Klientom túto informáciu so žiadosťou o zaslanie na emailovú adresu Obchodu office@zoofast.sk potvrdenia o prevode alebo potvrdenia o vykonaní platby platobnou kartou v lehote 2 (slovom: dvoch) dní. V prípade nezaslania Klientom potvrdenia o prevode alebo potvrdenia o vykonaní platby platobnou kartou v tejto lehote, Obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od predajnej zmluvy prostredníctvom zaslania Obchodom prehlásenia na emailovú adresu uvedenú Klientom. Pokiaľ po zaslaní tohto prehlásenia budú na Bankovom účte Obchodu zaúčtované prostriedky pochádzajúce od Klienta, Obchod ich vráti Klientovi hneď.
7. Obchod si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo vylúčiť možnosť voľby jednotlivých foriem platieb uvedených v bode 1, najm
ä z technických dôvodov. Toto oprávnenie nemá vplyv na voľbu formy platby vykonanej Klientom pred dátumom začatia platnosti zmeny.

VIII. Spôsoby a náklady na prevzatie alebo dodávku

1. Klient si môže zvoliť nasledujúce spôsoby prevzatia alebo dodávky Tovarov objednaných Klientom:
a) osobný odber v sklade Obchodu
b) objednávka na dodávku tovaru firmou Sendfast
c) objednávka na dodávku tovaru iným prepravcom.
2. Osobný odber Tovarov objednaných Klientom je možný v sklade Obchodu, od pondelka do piatku (s výnimkou dní pracovného pokoja) v hodinách od 9:00 do 17:00. Klient môže prevziať objednané Tovary a vykonať platbu v hotovosti v pokladni Obchodu, nachádzajúcej sa v budove skladu Obchodu v lehote 7 (siedmich) pracovných dní od chvíle zaslania Klientovi prostredníctvom Obchodu emailovej správy
“Pripravené na odoslanie / Pripravené na prevzatie”. V prípade neprevzatia Tovarov Klientom v tejto lehote si Obchod vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom zaslania emailovej správy Obchodom na emailovú adresu uvedenú Klientom.
3. Dodávka Tovarov objednaných Klientom prostredníctvom Sendfast je realizovaná podľa nasledujúcich podmienok:
a) Za účelom realizácie dodávky Tovarov objednaných Klientom prostredníctvom Sendfast je Klient povinný uzavrieť osobitnú zmluvu o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb medzi Klientom a Sendfast so sídlom vo Wieliczka (poštové smerovacie číslo 32-020), Kokotów 703 , DIČ: 6793081679, číslo IČO: 122562976 prostredníctvom vykonania nasledujúcich úkonov:
- Voľba spôsobu prevzatia alebo dodávky objednaných Tovarov prostredníctvom označenia možnosti „objednanie dodávky firmou Sendfast”
- Správne vyplnenie formulára dodávky prostredníctvom uvedenia vyžadovaných osobných údajov (vrátane adresných údajov) a emailovej adresy alebo súhlasom s použitím na účely uzavretia zmluvy s Sendfast údajov zavedených Klientom v registračnom formulári.
- Podanie prehlásenia o oboznámení sa s obsahom Pravidiel o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb prostredníctvom firmy Sendfast sp. z o.o. sp.k. pre Klientov Obchodu Center Zoo sp. z o. o..
- Povinný súhlas so spracovávaním osobných údajov Klienta prostredníctvom Sendfast pre účely realizácie zmluvy o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb, vrátane sprístupnenia osobných údajov Klienta tretím subjektom, ktorých Sendfast poverí vykonaním celku alebo časti služby medzinárodnej prepravy tovarov.
- Konečné potvrdenie vôle uzavretia zmluvy o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb prostredníctvom označenia rubriky: „Uzavretie zmluvy o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb znamená povinnosť úhrady” a kliknutie tlačidla „Vytvoriť objednávku ”.
- Zaslaním prostredníctvom Sendfast emailovej správy na emailovú adresu uvedenú Klientom ako aj na emailovú adresu Obchodu: office@zoofast.sk [Pravidlá a zmluva spoločnosti Sendfast”]. Táto chvíľa je považovaná za okamih uzavretia zmluvy o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb medzi Klientom a Sendfast.
4. Reálne náklady na dopravu: 

a) Bez dobierky: 

za balenie v hmotnostnom rozsahu od 0-10kg - 2,98 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,27 EUR za kg / mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 10,01-20kg - 3,02 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,27 EUR za kg / mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 20,01-35kg - 3,11 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,27 EUR za kg / mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 35,01- 50kg - 4,72 EUR + 3,16 EUR ( dopravný poplatok) + 0,27 EUR za kg / mzto, za balenie v hmotnostnom rozsahu nad 50kg - 4,29 EUR (50kg) + 1,01 EUR za každý dˇalší kg + 3,16 EUR za kg (dopravný poplatok) + 0,27 EUR za kg /mýto.

b) S dobierkou:za balenie v hmotnostnom rozsahu od 0-10kg - 2,98 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,40 EUR COD) + 0,27 EUR za kg /mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 10,01-20kg -3,02 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,40 EUR (COD) + 0,27 EUR za kg /mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 20,01-35kg - 3,11 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,40 EUR (COD) + 0,27 EUR za kg /mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu od 35,01-50kg - 4,72 EUR + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,40 EUR (COD) + 0,27 EUR za kg /mýto, za balenie v hmotnostnom rozsahu nad 50kg - 4,29 EUR (50kg) +1,01 EUR za každý dˇaľší kg + 3,16 EUR (dopravný poplatok) + 0,40 EUR (COD) + 0,27 EUR za kg /mýto.
5. Podrobné ustanovenia týkaj
úce sa zmluvy o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb medzi Klientom a Sendfast obsahujú Pravidlá o poskytovaní medzinárodných špedičných služieb prostredníctvom Sendfast sp. z o.o. sp.k. pre Klientov Obchodu Center Zoo sp. z o. o. a predstavuje integrálnu časť zmluvy.
6. Klient môže poveriť sebou zvolený tretí subjekt dodávkou, zásielkou alebo prepravou Tovarov nakúpených v Obchode podľa podmienok uvedených týmto subjektom. Klient je povinný uhradiť náklady na dodávku, zásielku alebo prepravu zhodne s cenníkom a podmienkami vykonávania platieb uvedenými tretím subjektom. Klient vykonáva všetky úkony spojené najmä s vyhľadaním a uzavretím príslušnej prepravnej zmluvy alebo podobnej zmluvy vo vlastnom rozsahu. Za účelom voľby spôsobu zverenia dodávky inému prepravcovi, Klient musí vykonať nasledujúce úkony:
a) vykonanie voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky objednaných Tovarov prostredníctvom označenia možnosti „zverenie dodávky inému prepravcovi”
b) konečné potvrdenie vôle podať objednávku dodávky inému prepravcovi podaním prehlásenia prostredníctvom označenia rubriky: „Zverenie dodávky inému prepravcovi znamená povinnosť úhrady v súlade s cenníkom zvoleného prepravcu” a kliknutie na tlačidlo „Vytvoriť objednávku ”. Akékoľvek náklady na dodávku nebudú pripočítané k čiastke pohľadávky za Tovary nakúpené v Obchode.
c) zástupca iného prepravcu môže prevziať objednané Tovary v sklade Obchodu od pondelka do piatku (s výnimkou dní pracovného pokoja) v hodinách od 9:00 do 17:00, v lehote 7 (siedmich) pracovných dní od chvíle zaslania Klientovi prostredníctvom emailovej správy Obchodu “Pripravené na odoslanie / Pripravené na prevzatie”. Klient alebo prepravca zvolený Klientom sa musí skontaktovať s Obchodom za účelom určenia presného termínu prevzatia objednaných Tovarov alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Obchodu office@zoofast.sk. V prípade neprevzatia Tovarov zástupcom iného prepravcu v tomto termíne Obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od predajnej zmluvy prostredníctvom zaslania prehlásenia Obchodu na emailovú adresu uvedenú Klientom.
7. Riziko náhodnej straty alebo poškodenia zakúpených Tovarov prechádza na Klienta vo chvíli:
a) vydania Tovarov Klientovi v sklade Obchodu, v prípade voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky spočívajúcej v osobnom prevzatí v sklade Obchodu prostredníctvom Klienta.
b) vydania Tovarov zamestnancovi Sendfast alebo iného prepravcu, v prípade voľby spôsobu prevzatia alebo dodávky spočívajúcej v zverení dodávky firme Sendfast alebo zverení dodávky inému prepravcovi prostredníctvom Klienta.
8. Vydanie Tovarov inej osobe ako Klientovi je možné výlučne na základe písomného, menného splnomocnenia poskytnutého Klientom na prevzatie Tovarov.

IX. Právo odstúpenia od zmluvy
1.1. Zhodne s ustanoveniami zákona Individuálny Klient môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s Obchodom, podaním príslušného zrozumiteľného písomného prehlásenia bez uvedenia dôvodov a bez dodatočných nákladov s výnimkou nákladov, ktoré sú uvedené v občianskom zákonníku v časti zaoberajúcej sa spotrebiteľskou zmluvou.

1. Termín odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku je 14 dní odo dňa obdržania Tovarov Klientom. Pre dodržanie tejto lehoty stačí zaslanie prehlásenia pred jej uplynutím.
2.
Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže Individuálny Klient napísať podľa občianskeho zákonníka v akejkoľvek písomne forme alebo na formulári.
3.
Obchod pripúšťa možnosť zloženia prehlásenia o odstúpení od zmluvy mailom alebo telefonicky.
4.
Obchod bezodkladne potvrdí klientovi na e-mailovú adresu (uvedenú pri uzavretí zmluvy a na inú, ak zostala uvedená na príslušnom prehlásení) obdržanie odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy je
zmluva považovaná za neuzavretú.
6. Inividuálny Klient má záväzok vrátiť bezodkladne Obchodu tovar, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na zachovanie termínu stačí odoslanie tovaru pred jeho uplynutím.
7.
Individuálny Klient odosiela tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil na vlastné náklady a riziko.
8.
Indiviuálny Klient nenesie náklady dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na materiálnom nosiči, ak nesúhlasil so splnením činnosti pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate práva odstúpenia od zmluvy v chvíli súhlasu alebo Obchod nedoručil potvrdenie v súlade s ustanoveniami občianského zákonníka (spotrebiteľskej zmluvy)
9.
Individuálny Klient nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ktorý bol predmetom zmluvy a v dôsledku používania z neho spôsobom prekračujúcim jeho určenie k zistenému charakteru, príznakom a funkciám tovaru.

10. Obchod ihneď, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa obdržania prehlásenia o odsúpení od zmluvy vráti Individuálnemu Klientovi všetky ním uskutočnené platby, v tom aj náklady dodávky tovaru, ak si zvolil Individuálny Klient spôsob dodávky iný ako najlacnejší spôsob ponúknutý Obchodom, Obchod nevráti Individuálnemu Klientovi dodatočné náklady podľa článku 33 Spotrebiteľskej zmluvy.
11. Obchod vráti platbu rovnakým spôsobom platby, ktorú si vybral Individuálny Klient ibaže Individuálny klient bude súhlasiť s iným spôsobom platby bez poplatkov.
12.
Obchod sa môže zdržať s vrátením peňazí obdržaných od Individuálneho Kliena do chvíle vrátenia tovaru alebo do chvíle obdržania potvrdenia dokladu o odoslaní tovaru od Indiduálneho klienta, v závislosti od toho, ktorá vec nastane skôr.
13.
Individuálny Klient v súlade s občianskym zákonníkom (spotrebiteľskej zmluvy) nesmie odstúpiť od zmluvy:

- v ktorej cena alebo kompenzácia záleží od odchýlok na finančnom trhu nezávisle od vôle Obchodu a ktoré sa môžu ukázať pred uplynutím termínu ostúpenia od zmluvy;
- v ktorej
predmet obchodu je vec, špeciálne upravená na prianie zákazníka alebo na uspokojenie jeho potrieb;
- v ktorej
predmet obchodu je vec dodaná v špeciálnom obale, ktorá sa po otvorení balenia nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po dodaní;
-
v ktorej predmet obchodu sú veci, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na svoj charakter; neoddeliteľne spoja s inými vecami;
-
v ktorej predmetom obchodu sú audio alebo video nahrávky, počítačové programy, ak narušil spotrebiteľ ich obal;
- o doručení digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na fyzickom nosiči, ak sa plnenie svedčenia začalo súhladom
Indiviuálneho Zákazníka pred tým, než sa ukončila lehota odstúpenia od zmluvy a po tom, ako Obchod informoval o strate práva k odstúpeniu od zmluvy;
- na dodávku novín, periodík a časopisov s výnimkou predplatených.


X. Záruka
1.
Obchod na základe čl. 558§1 poľského Občianského zákonnika úplne vylučuje zodpovednosť Zákazníkov z titulu fyzických a právnických vad.

2. Obchod nesie zodpovednosť voči Individuálnemu klientovi na základe čl. 556 poľského Občiaského zákonníka a ďalších za vady.
3. V prípade zmluvy s Individuálnym Klientom, ak fyzická vada bola zistená pred uplynutím roku od momentu doručenia tovaru, uznáva sa, že existovala v chvíli prechodu nebezpečenstva na Individuálneho Klienta.
4. Individuálny Klient môže v prípade vady:
a) napísať žiadosť na zníženie ceny;
b) napísať prehlásenie o odstúpení od zmluvy;
alebo
Obchod hneď bez akéhokoľvek nepohodlia pre Klienta vymení chybnú vec na vec bez vad alebo odstráni vadu. Ak bola vec už vymenená alebo opravená Obchodom alebo Obchod nesplnil povinnosť výmeny na vec bez vad alebo odstránil vadu, nemá nárok na právo výmeny veci alebo odstránenie chyby.
5.
Individuálny Klient, môže namiesto ponúknutého Obchodom odstránenia vady žiadať výmenu
chybnej veci na vec bez chyby alebo namiesto výmeny žiadať odstránenie vady, ibaže privedenie veci k súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Individuálnym Klientom nie je možné, alebo náklady na odstránenie v porovnaní s Obchodom by boli oveľa vyššie, pričom pri ocenení nadmerných nákladov sa berie do úvahy hodnota veci bez vady, druh a význam nájdenej vady a taktiež nepohodlie, na aké by vystavil
Klienta iný spôsob uspokojenia.
6.
Individuálny Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, ak nie je vada dôležitá.
7.
Individuálny Klient môže tiež, ak má predaná vec vady:
a) žiadať výmenu na vec bez vady;
b) žiadať odstránenie vady.
8.
Obchod má záväzok vymeniť vadnú vec na vec bez vad alebo odstrániť vadu v rozumnom čase bez nadmerného nepohodlia pre Individuálneho Klienta.
9.
Obchod môže odmietnuť Individuálnemu klientovi zadosťučinenie, ak privedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Klientom nie je možné alebo v porovnaní s druhou možnosťou privedenia veci do súladu so zmluvou by vyžadovalo nadmerné náklady.
10. V prípade, ak bola vadná vec nainštalovaná,
Individuálny Klient môže žiadať od Obchodu deinštaláciu a následnú inštaláciu po odstránení chyby alebo výmene na vec bez vady, ale má záväzok pokryť časť nákladov na opravu veci ak sú náklady vyššie ako hodnota predanej veci alebo môže žiadať od Obchodu platbu za časť nákladov na deinštaláciu a následnú inštaláciu do výšky predanej veci. V prípade, ak Obchod nesplní svoju povinnosť, Individuálny Klient môže vykonať tieto činnosti na náklady a riziko Obchodu.
11.
Indiviuálny Klient, ktorý si uplatňuje nároky na reklamáciu je povinný na náklady Obchodu dodať vadný tovar na reklamačnú adresu, ak by bolo z dôvodu druhu alebo spôsobu inštalácie doručenie veci Indivuduálnym Klientom príliš ťažké, Individuálny Klient je nútený poskytnúť vec Obchodu na mieste, v ktorom sa nachádza. V prípade, že Obchod nesplní svoju povinnosť, Individuálny Klient môže odoslať tovar na náklady a riziko Obchodu.
12. Náklady na výmenu alebo opravu nesie Obchod, s výnimkou situácie uvedenej v
bode IX.9.
13. Obchod má záväzok prijať od Individuálneho Klienta vadnú vec v prípade výmeny veci na novú alebo pri odstúpení od zmluvy.
14.
Obchod sa v termíne štrnástich dní vyjadrí k:
a) žiadosti zníženia ceny,
b) pehláseniu o odstúpení od zmluvy,
c) žiadosti výmeny veci na vec bez vad,
d) žiadosti odstránenia vad.
V inom prípade za považuje, že uznal prehlásenie alebo žiadosť
Individuálneho Zákaznika za oprávnené.
15.
Obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím dvoch rokov od doručenia veci Indiviuálnemu Klientovi, ak je predmetom predaja použitý tovar, pred uplynutím roka od doručenia veci Indiviuálnemu Klientovi.
16. Nárok
Individuálneho Klienta na odstránenie vady alebo výmenu predanej veci na vec bez vad sa premlčuje uplynutím roka od dňa zistenia vady ale nie skôr, než pred uplynutím dvoch rokov od doručenia veci Individuálnemu Klientovi, ak je predmetom predaja použitá vec pred uplynutím roku od doručenia veci Individuálnemu Klientovi.
17. V prípade, kedy dátum spotreby použitia uvedený
Obchodom alebo výrobcom končí po uplynutí dvoch rokov od doručenia tovaru Individuálnemu Klientovi, Odchod zodpovedá z titulu reklamácii z vad za fyzickú vadu veci zistenú pred uplynutím tohto termínu.
18. V termínach uvedených v bode X 15-17
Individuálny Klient môže napísať prehlásenie o odstúpení od zmluvy alebo žiadosť o zníženie ceny z dôvodu fyzickej vady veci, ak žiadal Individuálny Klient výmenu veci na vec bez vad alebo odstránenie vady, plynutie termínu začína vo chvíli neúpešného uplynutia termínu na výmenu veci alebo odstránenie vady.
19. V prípade vyšetrovania pred súdom jedného z oprávnení z titulu reklamácie za vady, termín na vykonávanie iných oprávnení sa
Individuálnemu Klientovi pozastavuje do chvíle ukončenia jednania. Taktiež platí pri mediálnom jednáni, pri čom termín na uplatnenie iných oprávnení z titulu práv z reklamácie prisluhujúcich Individuálnemu Klientovi začína plynúť odo dňa odmietnutia vysporiadania pred súdom schváleného mediátorom alebo zlým koncom mediácie.
20. K vykonaniu oprávnení z titulu reklamácie za
právnické vady predanej veci sa používa bod X 15-16, s tým, že plynutie termínu sa začína odo dňa, v ktorom sa Indiviuálny Klient dozvedel o vade, ak sa Individuálny Klient dozvedel o vade v dôsledku tretej osoby – odo dňa, v ktorom sa rozhodnutie v spore s 3. osobou stalo právoplatné.
21. Ak v dôsledku vady veci
Individuálny Klient prehlásil ostúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny, môže žiadať nápravu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku toho, že podpísal zmluvu a nevedel o vade, hoci by bola škoda dôsledkom okolností, za ktoré Obchod nenesie zodpovednosť, môže žiadať vrátenie nákladov podpísania zmluvy, nákladov prepravy, skladovania, poistenia veci, vrátenia nákladov v rozsahu, v ktorom nedosiahlol žiaden prínos a nedosiahol ich návrat od tretej osoby a taktiež návrat nákladov súdneho procesu.
22. Uplynutie žiadného termínu na potvrdenie vady nevylučuje vykonávanie oprávnenia z titulu reklamácie, ak Obchod vadu klamstvom ukryl.

XI. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov
1. Obchod je správcom osobných údajov Klientov Obchodu.
2.
Osobné údaje sú chránené Obchodom zhodne so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 a z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Klient, ktorý pri vytváraní objednávky uvádza svoje údaje Obchodu súhlasí s ich spracovaním Obchodom s cieľom realizácie objednávky. Zákazník má možnosť nahliadnú, oprav, aktualizovať a odstrán svoje osobné údaje.
3. Podrobné pravidlá zbierania, spracovania,
uchovávania osobných údajov používaných s cieľom realizácie objednávok Obchodom boli opísané v súkromnej politike, ktorá sa nachádza na adrese www.krakvet.pl/security.php.

XII. Bezpečnostné opatrenia používané Obchodom
1. Za účelom ochrany všetkých údajov Klientov zavádzaných prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu, Obchod používa nasledujúce technické zabezpečenia:
a.) administrátorské účty zabezpečené heslami. Iba tieto účty majú prístup k všetkým osobným údajom.
b.) používateľské účty zabezpečené heslami. Je možné upravovať/čítať iba vlastné údaje (nie údaje iného používateľa).
c.) denník udalostí - systém prihlasovania (zápisu do logu) kedy sa používateľ registroval, kto a kedy naposledy upravoval osobné údaje používateľa.
d.) vytvárajú sa bezpečnostné kópie osobných údajov, ktoré sa uchovávajú na mieste, ktoré zabraňuje dostaniu sa do neoprávnených rúk.
e.) dodatočné zabezpečenie v podobe prihlasovacieho mena a hesla, ktoré sú nevyhnutné pre prihlásenie do systému.
f.) systém obmedzenia práva na prístup k súborom a ku katalógom na serveri.
2. Transakcie vykonávané s použitím platobných kariet [a prostredníctvom elektronického bankového prevodu] sú autorizované pri spolupráci so servisom eCard – prenos je kódovaný a realizovaný bezpečným spojením (SSL 256+ bitov).
3. V prípade realizácie transakcie prostredníctvom elektronického bankového prevodu táto transakcia môže byť vykonaná v interface elektronického bankovníctva banky obsluhujúcej Klientov účet a s použitím technických zabezpečení určených touto bankou.

XIII. Záverečné ustanovenia
1. Žiadne prehlásenie týchto pravidiel nemá
za cieľ narušenie práv Klienta. Nemôžu byť týmto spôsobom interpretované, pretože v prípade nesúhlasu akejkoľvek časti pravidiel s platným právom Obchod prehlasuje absolutné podriadenie a používanie tohto práva na miesto spochybneného predpisu pravidiel.
2. Obchod bude informovať
Klienta o uskutočnených zmenách Pravidiel elektronickou cestou (na registračný mail). Oznámenie bude odoslané minimálne 30 dní pred tým, ako získajú nové pravidlá platnosť.
3. Verzia pravidiel je vždy dostupná pre
Klienta v záložke Obchodné podmienky (http://www.zoofast.sk/regulamin.php). V období realizácie objednávky a taktiež celý čas po období predaja platia pre Klienta pravidlá akceptované pri objednaní. Výnimkou je situácia, kedy Klient prehlási ich za menej priaznivé než aktuálne pravidlá a poinformuje Obchod o zvolení aktuálnych ako platných.
4. V situáciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá sa používajú platné predpisy Občianského zákonníka príslušných zákonov. Na prianie
Klienta sa diskutabilné záležitosti posudzujú v mediačnom zariadení alebo na súde. Na konci vec posudzuje súd vecne a miestne.
 

 

 

 

 

 

Pokračovať
Poradnik | F.A.Q. | Pravidlá obchodu | Vrátenie tovaru a peňazí | Doprava a platba | Kontaktujte nás | O nás | Podmienky akcie | Mapa stránky | Psy | Mačky | Zmena meny na poľský zloty, PLN | 100% spokojenost nebo vrácení peněz!
Chat

Vyberte chat