Poriadok


Uzavretie zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi. Kupujúci má právo pred podaním objednávky dohodnúť všetky ustanovenia zmluvy s Predávajúcim vrátane tých, ktoré menia ustanovenia nasledujúcich podmienok. Tieto rokovania by mali prebiehať písomne ​​a adresované na adresu Predávajúceho:

CENTER ZOO SP. Z O.O.
ul. Prądnicka 12
30-002 Krakov

KRS 0000691214
NIP: 6772424074
REGON: 368050932

V prípade odstúpenia Kupujúceho z možnosti uzavrieť zmluvu prostredníctvom individuálnych rokovaní platia tieto podmienky a rozhodné právo.

 

§1
Definícia


• Poštová adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, umiestnenie v meste (v prípade mesta rozdeleného na ulice: číslo ulice, číslo bytu alebo bytu, v prípade mesta nerozdelené na: ulice a mestá), poštové smerovacie číslo a mesto ,

• Reklamačná adresa:
ZOOFAST
Kokotów č. 703
32-002 Węgrzce Wielkie

• Adresa pre korešpondenciu:

ZOOFAST
Kokotów č. 703
32-002 Węgrzce Wielkie

• e-mail: office@zoofast.sk

• Doklad o nákupe - faktúra, účet alebo účtenka vystavená v súlade so zákonom o dani z tovaru a služieb z 11. marca 2004 v znení neskorších predpisov a ďalších platných zákonov.

• Produktová karta - jediná podstránka obsahujúca informácie o jednom produkte.

• Klient - dospelá fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá je spôsobilá vykonávať právne úkony, nakupovať s Predávajúcim priamo súvisiace s jej podnikateľskou alebo odbornou činnosťou.

• Občiansky zákonník - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

• Kódex osvedčených postupov - súbor pravidiel správania, najmä etické a odborné normy uvedené v článku 2 písm 5 zákona o boji proti nekalým trhovým praktikám z 23. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

• Spotrebiteľ - dospelá fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, nákup od predávajúceho nesúvisiaci priamo s jej podnikateľskou alebo odbornou činnosťou.

• Basket - zoznam výrobkov vyrobených z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu Kupujúceho.

• Kupujúci - spotrebiteľ aj zákazník.

• Miesto dodania - poštová adresa alebo zberné miesto uvedené v objednávke Kupujúcim.
• Okamžik doručenia zásielky - okamih, keď tovar prevezme kupujúci alebo tretia strana alebo ním určená právnická osoba.

• Spotrebiteľské právo - Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.

• Produkt - minimálny a nedeliteľný počet položiek, ktoré môžu byť predmetom objednávky, ktoré sú uvedené v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri určovaní ceny (cena / jednotka).

• Predmet zmluvy - výrobky a dodávka sú predmetom zmluvy.

• Predmet služby - predmet zmluvy.

• Miesto odberu - miesto vydania zásielky, ktorá nie je poštovou adresou, ktorá je uvedená v zozname poskytovanom Predávajúcim v obchode.

• Položka - pohyblivá položka, ktorá môže alebo môže byť predmetom zmluvy.

• Obchod - internetová služba dostupná na adrese krakvet.pl, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci zadať objednávku.

• Predajca:

CENTER ZOO SP. Z O.O.
Prądnicka 12,
30-002 Krakov
KRS 0000691214
NIP: 6772424074
REGON: 368050932

• Systém - tím spolupracujúcich IT zariadení a softvéru, zabezpečujúci spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a prijímanie dát cez telekomunikačné siete pomocou koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete, bežne označovaného ako internet.

• Dátum splatnosti - počet hodín alebo pracovných dní na karte produktu.

• Zmluva - zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 v prípade Spotrebiteľov a kúpnej zmluvy v zmysle čl. 535 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 pre Kupujúcich.

• Vada - fyzická vada a právna vada.

• Fyzická chyba - nesúlad položky predanej so zmluvou, najmä ak položka:
 - nemá žiadne vlastnosti, ktoré by tento druh vecí mal mať vzhľadom na účel zmluvy, ktorý je označený alebo vyplývajúci z okolností alebo miesta určenia;
 - neexistuje žiadny majetok, o ktorom existencia Predávajúci poskytol Spotrebiteľovi;
 - nie je vhodný na účely, na ktoré spotrebiteľ pri uzavretí zmluvy informoval predávajúceho, a predávajúci voči takémuto cieľu nevzniesol námietky;
 - bol dodaný Spotrebiteľovi v neúplnom stave;
 - v prípade nesprávnej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonával predávajúci alebo tretia strana, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo spotrebiteľ, ktorý sa riadil pokynmi od predávajúceho;
 - nemá vlastnosti stanovené výrobcom alebo jeho zástupcom alebo osobou, ktorá uvádza výrobok na trh ako súčasť svojej obchodnej činnosti, a osobou, ktorá sa uvedením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku na svoj predmet prezentuje ako výrobca, pokiaľ že predávajúci nepoznal tieto záruky alebo, rozumne, nemohol vedieť alebo nemohol mať vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu, alebo ak bol ich obsah opravený pred uzavretím zmluvy.

• Právna chyba - situácia, keď je predaná položka vo vlastníctve tretej strany alebo je zaťažená právom tretej osoby, a ak obmedzenie v používaní alebo nakladaní s predmetom vyplýva z rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu.

• Newsletter - zasielanie reklamných informácií pomocou elektronických komunikačných prostriedkov (napr. E-mail, SMS správy).

• Objednávka - Vyhlásenie o úmysle Kupujúceho vykonané prostredníctvom obchodu jasne určujúce: druh a množstvo výrobkov; druh dodávky; druh platby; miesto vydania veci, podrobnosti o Kupujúcom a zamerané priamo na uzavretie zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


§2
Všeobecné podmienky

Zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku v súlade s poľským právom a týmito predpismi.
Miesto dodania musí byť na území Poľskej republiky.
Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytovať služby a dodávať veci bez vád.
Všetky ceny uvedené Predávajúcim sú vyjadrené v poľskej mene a sú to ceny brutto (vrátane DPH). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na dodanie, ktoré sú uvedené v cenníku dodávky.
Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu záruku v zmysle čl. 577 Občianskeho zákonníka, ale informuje o zárukách vydaných tretími stranami na výrobky v obchode.
Potvrdenie, zverejnenie, konsolidácia, zabezpečenie všetkých podstatných ustanovení zmluvy s cieľom získať prístup k týmto informáciám v budúcnosti sa uskutočňuje vo forme: a) Potvrdenia objednávky zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávka, proforma faktúra, informácie o práve odstúpiť od zmluvy, týchto predpisov vo formáte pdf, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte pdf, odkazy na samo stiahnutie predpisov a vzor odstúpenia od zmluvy; b) pripojiť k vyplnenej objednávke, zaslanej na určené miesto vydania tlačených predmetov: doklad o kúpe, informácie o práve odstúpiť od zmluvy, tieto predpisy, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo zmluvu so spotrebiteľom na inom trvanlivom médiu.
Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za komunikáciu s ním prostredníctvom komunikácie na diaľku a Kupujúci znáša svoje náklady vo výške vyplývajúcej zo zmluvy, ktorú uzavrel s treťou osobou, ktorá mu poskytuje osobitnú službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.
Predávajúci poskytne kupujúcemu systém so správnosťou prevádzky obchodu v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s najnovšími verziami JAVA a FLASH, na obrazovkách s rozlíšením horizontálne nad 1024 px. Používanie softvéru tretích strán, ktorý ovplyvňuje funkčnosť a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže ovplyvniť správne zobrazenie obchodu, a preto, aby ste získali plnú funkčnosť obchodu krakvet.pl, mali by ste ich všetky vypnúť.
Kupujúci môže využiť možnosť zapamätania si svojich údajov obchodom s cieľom uľahčiť proces zadania inej objednávky. Na tento účel by mal Kupujúci uviesť užívateľské meno a heslo potrebné na prístup k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo sú sledom znakov určených Kupujúcim, ktorý je povinný ich uchovávať v tajnosti a chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. Kupujúci má možnosť kedykoľvek zobraziť, opraviť, aktualizovať údaje a odstrániť účet.
Predávajúci uplatňuje kódex osvedčených postupov.

§3
Uzavretie zmluvy a implementácia


Objednávky je možné umiestniť 24 hodín denne.

Aby mohol kupujúci zadať objednávku, mal by vykonať aspoň tieto kroky, z ktorých niektoré sa môžu opakovať viackrát:
• výber typu platby;
• výber miesta vydania zásielky;
• pridanie produktu do košíka;
• výber typu dodávky;
• zadanie objednávky v obchode pomocou tlačidla "Povinnosť platby s platbou".

Objednávateľ môže zadať objednávku telefonicky.

Uzavretie zmluvy so spotrebiteľom sa uskutoční v okamihu zadania objednávky.
Doručenie objednávky spotrebiteľa na dobierku sa uskutoční okamžite a objednávky splatné bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po odoslaní platby spotrebiteľa na účet predávajúceho.
Uzavretie zmluvy so zákazníkom sa uskutočňuje v okamihu prijatia objednávky predávajúcim, ktorý informuje zákazníka do 48 hodín od zadania objednávky.
Vykonanie príkazu Objednávateľa na dobierku sa uskutoční bezprostredne po uzatvorení zmluvy a objednávka zaplatená bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po uzavretí zmluvy a pripísaním na účet Predávajúceho na účet Predávajúceho.
Realizácia objednávky Objednávateľa môže závisieť od zaplatenia celej hodnoty objednávky alebo jej časti alebo získania obchodného úverového limitu minimálne v hodnote objednávky alebo súhlasu Predávajúceho na zaslanie objednávky pri dodaní (splatnej pri dodaní).
Odoslanie predmetu zákazky sa uskutočňuje v lehote uvedenej na karte produktu a pri objednávkach z mnohých produktov v najdlhšom termíne z produktov uvedených na kartách. Obdobie začína okamihom spracovania objednávky.
Zakúpený predmet zmluvy je spolu s predajným dokladom vybraným Kupujúcim zasielaný na zvolený typ dodávky Kupujúceho do miesta dodania tovaru uvedeného Kupujúcim v objednávke spolu s pripojenými prílohami uvedenými v § 2 ods. 6b alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvalom nosiči.

§4
Právo odstúpiť od zmluvy


Spotrebiteľ má podľa čl. 27 spotrebiteľského práva, právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského práva.
Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku je 30 dní odo dňa doručenia zásielky a postačuje poslať výpis pred jej uplynutím.
Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ predložiť na tlačive, ktorého vzor je pripojený ako príloha č. 2 spotrebiteľského zákona, na formulári, ktorý je k dispozícii na adrese krakvet. Pl / form-return alebo v inej písomnej forme v súlade so spotrebiteľským právom.
Predávajúci umožňuje predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy formou e-mailu alebo telefonicky.
Predávajúci bezodkladne spotrebiteľovi potvrdí e-mailom (uvedené pri uzavretí zmluvy a ďalšie, ak je uvedené v predloženom vyhlásení) doručenie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.
Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na splnenie lehoty postačuje zaslať späť položky pred uplynutím lehoty.
Spotrebiteľ pošle späť položky, ktoré sú predmetom zmluvy, z ktorých odstúpil na vlastné náklady a riziko
Spotrebiteľ nenesie náklady na poskytnutie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak nesúhlasil s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate práva odstúpiť od zmluvy v čase takéhoto súhlasu alebo podnikateľa. poskytol potvrdenie v súlade s čl. 15 ods. 1 a čl. 21 ods. 1. Spotrebiteľské právo.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, a jej dôsledkom v používaní spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a fungovania vecí.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi všetky vykonané ním platieb, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru, a v prípade, že spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia iný ako najlacnejší pravidelnú dodávkou ponúkané Predávajúcim predávajúci sa nevráti na spotrebiteľa dodatočné náklady v súlade s článkom 33 spotrebiteľských práv.
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ sa spotrebiteľ výslovne nedohodol na inom spôsobe platby, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady.
Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa až do doručenia zásielky späť alebo doručenia dôkazu o vrátení zo strany Spotrebiteľa v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane ako prvá.
Spotrebiteľ podľa článku 38 spotrebiteľského zákona nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorým nemá Predávajúci kontrolu a ktoré môžu nastať pred termínom na odstúpenie od zmluvy;
v ktorom je predmetom služby prefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
v ktorom je predmetom služby predmet, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu alebo má krátku trvanlivosť;
v ktorom je predmetom služby predmet dodaný v utesnenom obale, ktorý po otvorení obalu nemôže byť vrátený z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
v rámci ktorého výhody sú predmetom vecí, ktoré po pôrode, vzhľadom na ich povahu, sú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
v ktorých predmetom služby sú zvukové alebo vizuálne záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
pre dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo obchodníka informoval o jeho strate práva na odstúpenie od zmluvy;
na doručovanie denníkov, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom.

§5
záruka


Predávajúci na základe umenia. 558§1 Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť voči zákazníkom z dôvodu fyzických a právnych vád (záruka).
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za podmienok stanovených v čl. 556 Občianskeho zákonníka a následné vady (záruka).
V prípade zmluvy so spotrebiteľom, ak sa v priebehu jedného roka od doručenia zásielky zistila fyzická vada, predpokladá sa, že existovala v čase prechodu nebezpečenstva na spotrebiteľa.
Spotrebiteľ, ak má predaná položka chybu, môže:
• predložiť vyhlásenie žiadajúce zníženie ceny;
• predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy;
pokiaľ predávajúci ihneď a bez nadmerných ťažkostí pre spotrebiteľa nevymení chybný výrobok za bezchybný alebo odstráni vadu. Ak však tovar už bol predávajúcim nahradený alebo opravený predávajúcim alebo predávajúci nesplnil povinnosť nahradiť predmet tovaru bez vád alebo odstrániť vadu, nie je oprávnený tovar vymeniť ani odstrániť.
Spotrebiteľ, namiesto chyby navrhnutej Predávajúcim, požaduje výmenu tovaru za vady bez vád, alebo namiesto nahradenia vecí požadovať odstránenie vady, pokiaľ nie je možné uskutočniť veci na splnenie zmluvy spôsobom, ktorý si zvolí Spotrebiteľ, alebo by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhovanou Predávajúcim , zatiaľ čo náklady na veci bez chýb sa berú do úvahy pri posudzovaní prekročenia nákladov, povahy a významu zistenej chyby a ťažkostí, ktorým by ich spotrebiteľ inak vystavil.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada irelevantná.
• Spotrebiteľ, ak má predaná položka chybu, môže tiež:
• požadovať výmenu vecí bez chýb;
• požadovať odstránenie chyby.
Predávajúci je povinný vymeniť chybný predmet za bezchybný alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí pre spotrebiteľa.
Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Spotrebiteľa, ak nie je možné uviesť vadnú položku do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolil kupujúci, alebo by vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom, ako ju uviesť do súladu so zmluvou.
Ak bol nainštalovaný chybný predmet, môže spotrebiteľ požadovať demontáž a opätovnú inštaláciu po výmene za bezchybnú alebo odstránenie vady, je však povinný uhradiť niektoré súvisiace náklady nad cenu predanej položky alebo môže požadovať od predávajúceho úhradu časti nákladov. demontáž a opätovná montáž až do ceny predanej položky. V prípade nesplnenia povinnosti Predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený vykonávať tieto činnosti na náklady a riziko Predávajúceho.
Spotrebiteľ, ktorý uplatní práva vyplývajúce zo záruky, je povinný poskytnúť vadu na náklady predávajúceho, a ak by v dôsledku druhu veci alebo spôsobu jej inštalácie bolo dodanie tovaru zo strany spotrebiteľa neprimerane ťažké, je spotrebiteľ povinný túto vec predávajúcemu poskytnúť na mieste. ktorá vec sa nachádza. V prípade nesplnenia povinnosti Predávajúcim je Spotrebiteľ oprávnený zaslať tovar späť na náklady a riziko Predávajúceho.
Náklady na výmenu alebo opravu znáša predávajúci s výnimkou situácie uvedenej v §4 ods.
Predávajúci je povinný v prípade nahradenia veci bez vád alebo odstúpenia od zmluvy od odberateľa prevziať vadnú zásielku.

Predávajúci odpovie do štrnástich dní na:
• vyhlásenie o požiadavke na zníženie ceny;
• vyhlásenie o odstúpení od zmluvy;
• požadovať výmenu vecí za niečo bez chýb;
• požiadavka na odstránenie chyby.

V opačnom prípade sa má za to, že považoval vyhlásenie Spotrebiteľa za opodstatnené.
Predávajúci zodpovedá na základe záruky, ak sa fyzická vada zistí pred uplynutím dvoch rokov odo dňa doručenia zásielky spotrebiteľovi, a ak sa predmet predaja použije pred uplynutím jedného roka od doručenia zásielky spotrebiteľovi.
Nárok spotrebiteľa na odstránenie vady alebo výmenu predaného tovaru bez vád zaniká po uplynutí jedného roka od dátumu zistenia vady, nie však skôr ako do dvoch rokov od momentu, keď spotrebiteľ tovar vydal, a ak sa predmet predaja použije do jedného roka od momentu, keď sa tovar stal predmetom reklamácie. spotrebiteľovi.
V prípade, že uplynie lehota splatnosti stanovená Predávajúcim alebo výrobcom po dvoch rokoch od doručenia zásielky Spotrebiteľovi, zodpovedá Predávajúci v záruke za fyzické vady tohto predmetu uvedené pred uplynutím tejto lehoty.
Dáta uvedené v odsekoch 15-17 §5 Spotrebiteľ môže urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo zníženie ceny z dôvodu vád fyzických vecí predávaných a ak požadoval spotrebiteľ výmenu veci, bez chýb alebo odstránenia vady, lehota na predloženie vyhlásení o odstúpení od zmluva alebo zníženie ceny začína neúčinným uplynutím lehoty na výmenu tovaru alebo odstránením vady.
V prípade vyšetrovania niektorého z práv vyplývajúcich zo záruky pred súdom alebo arbitrážnym tribunálom sa lehota na uplatnenie iných práv splatných spotrebiteľovi v rámci tejto záruky pozastaví až do ukončenia konania. Uplatňuje sa teda aj na mediačné konanie, pričom lehota na uplatnenie iných práv vyplývajúcich zo záruky zo strany Spotrebiteľa začína plynúť odo dňa, keď súd odmietol schváliť vyrovnanie uzavreté pred sprostredkovateľom alebo neúčinné ukončenie mediácie.
Na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky na právne vady predávaného tovaru sa uplatní § 5 bodov 15-16 s výnimkou, že lehota začína plynúť odo dňa, keď sa spotrebiteľ o vade dozvedel a spotrebiteľ sa o vade dozvedel len v dôsledku Konanie tretej strany - odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v spore s treťou osobou.
Ak by z dôvodu vady veci spotrebiteľ podal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo zníženie ceny, môže požadovať náhradu za ujmu tým, že zákazka zadá, nevedel o existencii vady utrpela, a to aj v prípade, že škoda bola dôsledkom okolností, za ktoré predávajúci nie je zodpovedný, najmä môžu požadovať zmluvu náhrady, náklady na vyzdvihnutie, prepravu, skladovanie a poistenie tovaru, náhradu nákladov v rozsahu, v akom neriešil výhody z nich, a neobdržal náhradu zo strany a úhrad procesu tretí. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o povinnosti napraviť škody na všeobecných zásadách.
Vypršanie lehoty na zistenie vady nevylučuje uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky, ak predávajúci nepozorovane skryl vadu.

§ 6
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť osobných údajov


Správcom databáz osobných údajov poskytnutých Spotrebiteľmi obchodu je Predávajúci.
Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 a zákona o elektronických služieb z 18. júla 2002. Kupujúci dáva svoje osobné údaje predávajúcemu pri objednávke súhlasí s ich spracovaním predávajúcim na dokončenie objednávky. Kupujúci má možnosť kedykoľvek si prezrieť, opraviť, aktualizovať a vymazať svoje osobné údaje.
Podrobné pravidlá zberu, spracovania a uchovávania osobných údajov použitých na spracovanie príkazov obchodom sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov

§ 7
Záverečné ustanovenia


Žiadne z ustanovení týchto predpisov nie je určené na porušenie práv Kupujúceho. Nemožno ho takto vykladať, pretože v prípade akejkoľvek nezlučiteľnosti ktorejkoľvek časti predpisov s platnými právnymi predpismi predávajúci deklaruje absolútne dodržiavanie a uplatnenie tohto práva namiesto napadnutého ustanovenia predpisov.
Registrovaní kupujúci budú informovaní prostredníctvom e-mailu o zmenách predpisov a ich rozsahu (na e-mailovej adrese uvedenej pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie bude odoslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zavedú sa zmeny s cieľom prispôsobiť predpisy platnému právnemu postaveniu.
Aktuálnu verziu predpisov má kupujúci vždy k dispozícii na karte pravidiel. Počas vykonávania objednávky a počas obdobia popredajnej starostlivosti Kupujúceho platia predpisy, ktoré prijal pri objednávke. S výnimkou situácie, keď to spotrebiteľ považuje za menej priaznivé ako súčasné a informuje predávajúceho o aktuálnom výbere ako záväznom.
Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, platia príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky, ak spotrebiteľ prejaví takéto želanie, sa riešia prostredníctvom mediačného konania pred Pokrajinskými inšpektorátmi obchodnej inšpekcie alebo rozhodcovského konania na Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie alebo prostredníctvom rovnocenných a zákonných metód mimosúdneho riešenia sporov určených spotrebiteľom. Ako poslednú možnosť vec rieši miestny a vecný súd.

Kokotów, 25 Marec 2019

Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb v súlade s Zásady týkajúce sa súborov cookie. Vo svojom prehliadači môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie.
Chápem
pixel